Rozwiązania pierwotnie przyjęte przez ustawodawcę w ramach tarczy antykryzysowej okazały się niewystarczające. Stąd zdecydowano się wprowadzić z jednej strony zmiany w ustawie z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw a z drugiej strony wprowadzono zupełnie nowe instrumenty wsparcia. Powyższe rozwiązania zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zostawiając na chwilę kwestię szczególnych instrumentów wsparcia (nazwane przez rząd tarczą finansową - będzie to tematem osobnego artykułu) w tym miejscu przybliżymy najważniejsze zmiany w instytucjach tarczy antykryzysowej.

Rozszerzenie zakresu podmiotowego zwolnienia ze składek ZUS

Ustawa wprowadza zapis, iż na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Poszerzy się zatem istotnie krąg odbiorców tej instytucji. Zmieniono również termin rejestracji w ZUS jako płatnik składek – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego również będą mogli skorzystać ze zwolnienia.

Z uwagi na fakt, że powyższa zmiana została wprowadzona już po upływie terminu do opłacenia składek ZUS wprowadzono również przepis, zgodnie z którym w przypadku złożenia przez płatnika składek zatrudniającego od 10 do 49 osób deklaracji rozliczeniowej korygującej lub imiennych raportów miesięcznych korygujących za miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych. Oznacza to, że mimo opłacenia składek można dokonać korekty i skorzystać ze zwolnienia również za marzec.

Świadczenie postojowe

Przede wszystkim ustawa znosi warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 15 595,74 zł.

Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w pierwotnym wniosku, nie uległa poprawie. Wydaje się zatem, że u przedsiębiorcy musi się utrzymywać 15% spadek przychodu względem miesiąca, który wskazał w pierwotnym wniosku. Warunek braku poprawy nie jest bowiem warunkiem ciągłego pogarszania się sytuacji i zmniejszania przychodu o 15% względem każdego poprzedniego miesiąca.

Mikropożyczka

Istotną zmianę wprowadzono w zakresie przesłanek umorzenia mikropożyczki. W dotychczasowym stanie prawnym, przesłanką umorzenia tej kwoty było niezmniejszenie stanu zatrudnienia w przeliczeniu na etaty przez 3 miesiące od dnia podpisania umowy ze starostą. Powyższe doprowadziło do wykształcenia się przeważającej wykładni powiatowych urzędów pracy, iż o pożyczkę mogą się starać tylko osoby zatrudniające co najmniej jednego pracownika.

Nowelizacja wprowadziła zapis, iż pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. W związku z takim brzmieniem przepisu nie ma obecnie wątpliwości, że o pożyczkę może się starać również przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników. Należy jednak pamiętać, że starosta „może” a nie „musi” udzielić pożyczki.

Do regulacji dotyczącej mikropożyczki wprowadzono także niewątpliwie korzystny zapis, w myśl którego przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

W ramach tej instytucji rozszerzono krąg odbiorców m.in. o organizacje pozarządowe czy państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Ustawodawca wprowadził również dwa alternatywne warianty brzmienia przepisu dotyczącego możliwego obniżenia wymiaru czasu pracy:

  1. obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem przepisów o płacy minimalnej,
  2. obniżenie wymiaru czasu pracy będzie mogło nastąpić o maksymalnie 20 proc. (a nie jak obecnie o 20 proc.), nie więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem przepisów o płacy minimalnej.

Dodatkowo dofinansowanie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie, a nie od daty złożenia wniosku.

Co ciekawe, dwie powyższe kwestie były już w podobny sposób interpretowane przez wojewódzkie urzędy pracy. Przykładowo Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w zamieszczonych pytaniach i odpowiedziach dopuszczał możliwość zmniejszenia etatu oraz wynagrodzenia w mniejszym zakresie niż 20%. Jak również wskazywał że dofinansowanie przysługuje za miesiąc złożenia wniosku a decydujące znaczenie ma data wprowadzenia w zakładzie pracy porozumienia z pracownikami co do obniżenia wymiaru czasu pracy. Być może jednak taka praktyka wynikła z wiedzy o już zapowiadanych zmianach w ustawie.

Podsumowanie

Wyżej opisane niektóre ze zmian wprowadzonych ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 bezsprzecznie mają na celu rozszerzenie kręgu odbiorców pomocy oferowanej przez państwo. Z drugiej strony proponowane instrumenty w dalszym ciągu stanowią jedynie minimalne wsparcie, które pozwala jedynie przetrwać okres epidemii i to nie wszystkim. Wydaje się, że przesądzające będą konkretne kroki rządu pozwalające zwyczajnie przedsiębiorcom prowadzić swoje firmy, tj. znosząc ograniczenia mające decydujący wpływ na gospodarkę a także wdrożenie programu zapowiadanej tarczy finansowej.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.