Ustawa potocznie zwana „tarczą antykryzysową” jak to bywa w przypadku aktów pisanych i uchwalanych na szybko, zawiera niestety zapisy niejasne lub niezupełne. Dodatkowo niejednokrotnie skorzystanie z jednego udogodnienia powoduje, iż tracimy gdzie indziej. W niniejszym artykule wskazujemy na kilka „pułapek” tarczy antykryzysowej. Niestety co do części problemów brak póki co wiążącej odpowiedzi odpowiednich organów.

Łączenie świadczeń

W kwestii łączenia świadczeń każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie. Wydaje się jednak, że powoli organy wypracowują konkretne stanowisko.

W zakresie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g ustawy o tarczy antykryzysowej) przeważające stanowisko Wojewódzkich Urzędów Pracy (w tym Śląskiego Urzędu pracy w Katowicach) jest takie, że świadczenie to można łączyć ze zwolnieniem ze składek ZUS (art. 31zo ust. 1 ustawy o tarczy antykryzysowej) ale bez wnioskowania o finansowanie proporcjonalnych składek do wynagrodzenia (ponieważ to świadczenie jest już objęte zwolnieniem ze składek ZUS). Na taka interpretacje wskazuje również załącznik do wniosku w którym znajduj się rubryka w której oznacza się odpowiednio czy pracownik jest objęty zwolnieniem ze składek ZUS.

Warto również wskazać, iż mikropożyczka w kwocie 5000 zł na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności jest świadczeniem które może być łączone z innymi instrumentami pomocowymi.

Niezaleganie w podatkach i składkach ZUS warunkiem uzyskania dofinansowania

Inna problematyczną kwestią w przypadku pomocy z FGŚP jest przepis, który stanowi, iż z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Niestety literalne brzmienie tej normy pozostawia wątpliwość czy chodzi o to, że brak obecnie zaległości w zapłacie powyższych składek należnych do końca kwartału 2019 r. czy niezaleganie musiało istnieć na koniec kwartału 2019 r. Póki co brak jednoznacznego stanowiska organów.

Zwolnienie ze składek ZUS a podatek dochodowy

Najbardziej chyba oczekiwana pomoc w postaci zwolnienia ze składek ZUS nie jest wcale tak dużym wsparciem jak mogłoby się na początku wydawać. Skorzystanie bowiem ze zwolnienia ze składek ZUS w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej powoduje brak możliwości zaliczenia tych składek w koszty prowadzenia działalności oraz odliczenia od podatku składki zdrowotnej a co za tym idzie powoduje wzrost wysokości podatku, do którego zapłaty zobowiązany będzie przedsiębiorca w ramach ustawy o PIT/CIT. Ulgi i zwolnienia przewidziane w ramach ustaw podatkowych odnoszą się jedynie do składek zapłaconych.

Przedłużenie terminu rozliczenia podatkowego

Co prawda zgodnie z ustawą o tarczy antykryzysowej przedłużono termin składania deklaracji podatkowych jednak nie prolongowano jednocześnie terminu zapłaty podatku w przypadku powstania należności. W związku z tym osoba, która wykaże w deklaracji podatek do zapłaty a złoży ją po 30 kwietnia a przed 30 maja (do tego dnia przedłużono termin rozliczenia z fiskusem) będzie posiadała zaległość, od której będą należne odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.

Wydatkowanie środków

W zależności od urzędu pracy możemy mieć również problemy z udowodnieniem właściwego wydatkowania środków uzyskanych z tytułu dofinansowania do obrotu. Przykładowo, zgodnie z art. 15zzc ust. 1 ustawy o tarczy antykryzysowej Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Jak czytamy, akt prawny nie określa na co możemy przeznaczyć dofinansowanie, stwierdzając lakonicznie, że mają to być koszty prowadzenia działalności. Stanowisko niektórych urzędów pracy jest jednak takie, iż mogą to być jedynie podstawowe koszty pozwalające na przetrwanie firmy (np. opłacenie czynszu najmu, opłacenie mediów lub innych stałych opłat). Wyklucza się natomiast zakup towarów potrzebnych to świadczenia usług czy ich dalszej odsprzedaży.

Podsumowując...

Powyższe zagadnienie to tylko kilka przykładów „pułapek” ustawy, która w zamyśle miała szybko i skutecznie pomóc przedsiębiorcom. W chwili obecnej powszechna praktyka osób prowadzących działalność gospodarczą to oczekiwania na kolejne wyjaśnienia ZUS-u, wojewódzkich urzędów pracy czy powiatowych urzędów pracy aby złożyć stosowny wniosek w sposób prawidłowy. Nie bez znaczenia jest również ścieżka ustawodawcza kolejnego aktu prawnego stanowiącego nowelizację aktualnej tarczy antykryzysowej.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.