Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa o tarczy antykryzysowej) – w art. 15 g wprowadziła instytucję wsparcia przedsiębiorców w postaci dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Z jednej strony ustawa daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego, z drugiej strony pozwala wprowadzić do zakładu pracy szczególne zasady i ograniczenia związane z wynagrodzeniem, czasem pracy oraz wymiarem czasu pracy. Aby skorzystać z dofinansowania nie można przekroczyć wartości wskazanych w ustawie.

W praktyce daje nam to dwie możliwości:

 1. Wprowadzenie do zakładu pracy przestoju ekonomicznego:
  1. pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
  2. w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%);
  3. dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
  4. składki na ubezpieczenie społeczne są wyliczone proporcjonalnie od przyznanego dofinansowania).
 2. Objęcie pracowników obniżonym wymiarem czasu pracy:
  1. przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu;
  2. wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
  3. W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%);
  4. składki na ubezpieczenie społeczne są wyliczone proporcjonalnie od przyznanego dofinansowania);
  5. dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Należy podkreślić, iż maksymalna kwota dofinansowania do wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy to 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUZ, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. W związku z faktem, iż w chwili obecnej opublikowane są jedynie dane za IV kwartał 2019 r. należy na bieżąco monitować sytuację na stronie GUS, aby na dzień składania wniosku uwzględnić dane aktualne.

Dofinansowanie będzie przysługiwać przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
 2. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Maksymalnie możemy ubiegać się o dofinansowanie na okres 3 miesięcy.

Wzór wniosku oraz inne niezbędne dokumenty zostały umieszczone na rządowych stronach internetowych. Samo natomiast wypisanie wniosku staje się problematyczne nie tylko z uwagi na obowiązek szczegółowego wskazania wnioskowanych kwot z rozbiciem na dofinansowanie wynagrodzenia i składek.

Pojawia się pytanie od jakiej daty można wnioskować o wsparcie a od jakiej daty można wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy w przedsiębiorstwie. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż od dnia wniesienia wniosku, a także od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia. Wydaje się jednak, iż nie ma przeszkód aby wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy, a o dofinansowanie wnioskować w kolejnym miesiącu.

Warto również zasygnalizować problem zbiegu świadczeń. Część pracodawców będzie korzystać z omawianego w niniejszym artykule dofinansowania i równocześnie ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. W takiej sytuacji może dojść do zbiegu świadczeń z powyższych tytułów. Zgodnie z zapisami ustawy dotyczącymi dofinansowania z FGŚP przedsiębiorca może otrzymać ta pomoc wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wpłat na rzecz ochrony miejsca pracy. Trzeba zatem wskazać (czego jeszcze nie rozstrzygnęło ani ministerstwo ani urzędy), że w przypadku korzystania ze zwolnienia ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj - za te miesiące będzie trzeba pomniejszyć kwotę wnioskowanego wynagrodzenia o te proporcjonalne składki i wnosić o przyznanie jedynie dofinansowania do wynagrodzenia.

Do wniosku należy załączyć również kopię porozumienia, które określa warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Najczęstszym przypadkiem (w sytuacji braku organizacji związkowych) będzie zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (tutaj ewentualnie pojawia się konieczność sporządzenia odpowiedniego regulaminu wyłaniania przedstawicieli).

W porozumieniu określa się co najmniej:

 1. grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
 2. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
 3. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Co ważne, należy pamiętać, że zawarcie porozumienia trzeba zgłosić do okręgowego inspektora pracy w ciągu 5 dni od daty jego podpisania.

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez świadczeń finansowanych z Funduszu oraz w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń finansowanych, nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania (tj. max. 3 miesiące).

Podczas interpretacji zapisów ustawy o tarczy antykryzysowej pomocne może być sięgnięcie do dorobku orzecznictwa i doktryny wypracowanego na kanwie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 669). Postanowienia oraz pojęcia użyte w powyższym akcie w dużej mierze zostały przełożone do art. 15g ustawy o tarczy antykryzysowej. Niektóre normy tej ustawy zostały nawet inkorporowane wprost do ustawy o tarczy antykryzysowej (w zakresie wypłaty i rozliczania świadczeń).

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do wojewódzkiego urzędu pracy. w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.