Do Sejmu w dniu dzisiejszym trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jednym z przyszłych rozwiązań jest świadczenie postojowe dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak również osób wykonujących umowy agencyjne, zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług. Warunek – osoby te nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu.

Świadczenie to przysługiwać będzie w wysokości 2080 zł. (80% minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.)

Warunki uzyskania świadczenia przez osoby prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku gdy jej nie zawiesili po 31 stycznia, są one następujące:

  1. doszło do przestoju ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19;
  2. przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
  3. przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – czyli kwoty 15 681 zł.

Przykład:

W przypadku gdy wniosek o świadczenie składamy w kwietniu, przychód z działalności w marcu powinien być o 15% niższy niż przychód wykazany w lutym. Dodatkowo przychód w marcu nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł.

Osoby rozliczające się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej przysługuje świadczenie postojowe w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia

Świadczenie postojowe będzie można uzyskać po złożeniu wniosku składanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek, oprócz standardowych danych osobowych i adresowych będzie zawierał oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające spełnienie warunków do otrzymania tego świadczenia (kryterium przychodowe i istnienie przestoju).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

Rozwiązanie, mimo, że niesie konkretną finansową pomoc raczej nie uwzględnia w sposób sprawiedliwy interesów wszystkich przedsiębiorców. Oczywista różnica pomiędzy przychodem a dochodem staje się tutaj kwestią fundamentalną. Badanie przychodu a nie dochodu jako kryterium przyznania pomocy może prowadzić do absurdów i wypaczenia instytucji realnego wsparcia przedsiębiorców. Ma oczywiście na to wpływ branża, w której działa przedsiębiorca oraz stosunek ilościowy kosztów do przychodów.

Przykład (uproszczony, z założeniem że przychód spadł o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego w obu przypadkach)

Przedsiębiorca A osiągnął w marcu przychód  wysokości 40 000 zł z uwagi jednak na koszty jego dochód wyniósł 5 000 zł.

Przedsiębiorca B w marcu osiągnął przychód w wysokości 14 000 zł. Przedsiębiorca ten prowadzi działalność o niskich kosztach (np. 4000 zł) w związku z czym uzyskał dochód w wysokości 10 000 zł.

Stosując kryterium przychodu dochodzimy do wniosku, że przedsiębiorca A pomocy nie uzyska. Świadczenie otrzyma natomiast przedsiębiorca B.

 

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.