Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwiono pracodawcy zlecenie realizowania obowiązków wynikających z zawartej umowy przez oznaczony czas poza miejscem stałego wykonywania pracy (praca zdalna).

Instrument do tej pory stosowany przez większe firmy i korporacje nagle stał się narzędziem każdego przedsiębiorcy, którego wdrożenie w obecnej sytuacji wydaje się niezbędne. Świadczenie pracy zdalnej w podstawach nie różni się od pracy świadczonej w miejscu pracy – wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, przerwy i inne prawa i obowiązki pracownika z kodeksu pracy pozostają bez zmian.

Pojawia się jednak szereg zagadnień i problemów, z którymi może się zetknąć zarówno pracownik jak i pracodawca podczas świadczenia pracy w formie zdalnej. I tutaj z pomocą przychodzi regulamin pracy zdalnej mający na celu kompleksowe uregulowanie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.

Oprócz bowiem kwestii technicznych (wydanie sprzętu lub używanie sprzętu prywatnego, sposób powiadamiania o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, organizacja miejsca pracy) pracodawca musi zmierzyć się z takimi kwestiami jak ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem pracy (np. druk materiałów, zużycie prądu) lub sposobu kontaktowania się z klientami lub pracodawcą (np. z wykorzystaniem prywatnego telefonu pracownika w przypadku braku telefonów służbowych). Sposób rozwiązania powyższych zagadnień jest oczywiście zależny od wielkości przedsiębiorstwa, charakteru wykonywanej pracy oraz możliwości technicznych pracodawcy.

Innymi zapisami, które powinny znaleźć się w regulaminie są te dotyczące wypadku przy pracy, który może się również zdarzyć podczas wykonywania pracy zdalnej. Tutaj najważniejszym elementem będzie wskazanie procedury zgłaszania i raportowania wypadku oraz zabezpieczenie odpowiednich dowodów (dokumentacja zdjęciowa, sporządzenie notatki).

Wydaje się zatem, że organizacja pracy zdalnej w firmie co prawda wiąże się z przemodelowaniem warunków jej świadczenia, ale przy odpowiednio stworzonym regulaminie, każdy pracownik a także pracodawca będą zabezpieczeni z punktu widzenia własnych praw i obowiązków.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.